Beef

1001-Hot Beef Jerky

辣牛肉幹 KHÔ BÒ NGŨ VỊ HƯƠNG CAY

1001S-Small Pieces Hot Beef Jerky

小片辣牛肉幹KHÔ BÒ NHƠ NGŨ VỊ HƯƠNG CAY

1002-Original Beef Jerky

不辣牛肉幹

1003-Spicy Curry Beef Jerky

咖喱牛肉幹KHÔ BÒ CÀ RI

1004-Spicy Fruit Flavored Beef Jerky

辣果汁牛肉幹KHÔ BÒ TRÁI CÂY CAY

1005-Fruit Flavored Beef Jerky

果汁牛肉幹KHÔ BÒ TRÁI CÂY KHÔNG CAY